Hướng dẫn: 192/HD-PGDĐT. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học ….

Tên file: HD-NHIEM-VU-NH-2018-2019_TIEU-HOC_TM.doc
Đăng ngày: 2018-12-05 15:44:13
Sửa ngày: 2018-12-05 15:44:13
Ngày ký: 15/8/2018
Ngày hiệu lực: 15/8/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 216.00 KB
Tải về

Hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học huyện Tháp Mười năm học 2018 – 2019