Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tên file: 23_2017_TT-BGDDT_17236958.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:12:44
Sửa ngày: 2018-12-05 08:12:44
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 624.36 KB
Tải về