Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Tên file: 27_2017_TT-BGDDT_17237231.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:09:39
Sửa ngày: 2018-12-05 08:09:39
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 0
Tải về