03Th12/18
4

Nhà trường chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kì và đột xuất (nếu có) tình hình giáo dục tiểu học ở địa phương với cấp trên theo quy định.

Nhà trường luôn chấp hành và thực hiện tốt theo sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ