Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
755/QĐ-UBND7/11/2013Ủy ban nhân dân huyện Quyết định nâng lương trước thời hạn Tải về
493/QD-SGDDT6/6/2017UBND TINH DONG THAPTiêu chí thi đua Tải về
Hướng dẫn sử dụng danh mục để quản lý sách trong thư viện Tải về
Kế hoạch hoạt động tổ 4 tháng 09 Tải về
Kê hoạch hoạt động tổ 1 tháng 11 lần 2 Tải về
Kế hoạch hoạt động tổ 1 tháng 11 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 10 lần 2 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 10 Tải về
Kế hoạch tổ 1 lần 2 tháng 09 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 09 Tải về
56/PGDĐT-NVPhòng giáo dụcCông văn: 56/PGDĐT-NV. Tặng sách thư viện Tải về
533/PGDĐT-NVPhòng giáo dụcCông văn: 533/PGDĐT-NV. Thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt học đường" .... Tải về
85/KH-SGDĐTSở giáo dục Kế hoạch số: 85/KH-SGDĐT Tải về
1670/SGDĐT-KTKĐCLGDSở giáo dục Văn bản số 1670/SGDĐT-KTKĐCLGD Tải về
Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 Tải về
Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Tải về
Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc Hội Tải về
Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam về Luật Giáo dục Tải về
Văn bản họp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Tải về
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Tải về
THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NĂM 2023 Tải về
KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH V/v thực hiện giáo dục STEM trường Tiểu học Mỹ An 1 kể từ năm học 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành, còn hạn chế nội dung kiến thức kĩ năng và học sinh có nguy cơ bỏ học năm học 2022 - 2023 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 - 2024 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 - 2024 Tải về
KẾ HOẠCH Giới thiệu và sử dụng sách bổ trợ (sách tham khảo) lớp 3 năm học 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 Tải về
KẾ HOẠCH Phối hợp cung ứng sách giáo khoa lớp 1,2 3, tổ chức dạy học đảm bảo nội dung, chương trình các khối lớp Năm học 2022-2023 Tải về
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2022 – 2023 Tải về
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường Năm học 2022-2023 Tải về
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường, năm học 2022 – 2023 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT kể từ năm học 2022 – 2023 Tải về
Kế hoạch 2 buổi/ ngày, bán trú Tải về
Biên bản xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Tải về
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Giáo dục Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải về
Quyết định Phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải về
Văn bản demo Tải về
Công văn 313/VP.UBND-VX. Về việc triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 Tải về
Công văn 222/VP-UBND-VX. Về việc triển khai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Công văn 189/VP.UBND-VX. Về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
Kế hoạch 134/KH-UBND. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 276/QĐ-UBND-HC. Về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 414/QĐ-UBND-HC. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
Quyết định 325/QĐ-UBND-HC. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
Thông báo 179/TB-SGDĐT. Thông báo kết quả kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục, nă học 2020 - 2021 Tải về
Hướng dẫn 37/HD-SGDĐT. Lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 - 2022 Tải về
Công văn 217/SGDĐT-GDMNTH. Về việc rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2021 - 2022 Tải về
Công văn 126/SGDĐT-GDMNTH. Về việc rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 trong năm học 2021 - 2022 Tải về
Công văn 263/SGDĐT-GDMNTH. Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 445/SGDĐT-GDMNTH. Về việc công khai, tổ chức thực hiện danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Báo cáo 40/BC-SGDĐT. Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
THÔNG BÁO 57/TB-SGDĐT. Thông báo kết quả kiểm tra về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học; lựa chọn, công khai sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; triển khai dạy học trực tuyến; việc tổ chức phong trào học tiếng Anh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; công tác đảm bảo an toàn trường học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 Tải về
Công văn 167/PGDĐT-NV. Báo cáo Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022 Tải về
Công văn 166/PGDĐT-NV. Báo cáo về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2021-2022 Tải về
Công văn 202/BC-PGDĐT. Báo cáo Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023 Tải về
Công văn 244/PGDĐT-NV. Về việc thực hiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 156/PGDĐT-NV. Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 115 /PGDĐT-NV. Về việc rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2021 – 2022 Tải về
Công văn 60/PGDĐT-NV V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 trong năm học 2021 - 2022 Tải về
Quyết định 1749/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 512/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 438/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 709/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 756/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 584/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Quyết định 180/QĐ-BGDĐT. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Thông tư quyết định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Báo cáo 40/BC-SGDĐT. Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
Quyết định 276/QĐ-UBND-HC. Về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
Hướng dẫn 12/HD-SGDĐT. Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 Tải về
Quyết định 163 về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
19/KH-PLĐTBXH31/7/2018Phòng TBXH huyệnKế hoạch 19/KH-PLĐTBXH. Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn Tải về
829/QĐ-UBND31/10/2018UBNDQuyết định: 829/QĐ-UBND. Quyết định về việc thành lập.... Tải về
182/CV-BHXH24/7/018Sở giào dụcCông văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu Tải về
350/SGDDT-BHXH-STC-SYT24/2/2017SO GIAO DK VA DAO TAO - BAO HIEM XA HOI BONG THAPSO' TAI CHiNH - SO Y TEHướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe Tải về
695/CĐ-PCTT`23/11/2018 UBND Công văn: 695/CĐ-PCTT Tải về
20 /2018/TT-BGDDT22/8/2018Bộ giáo dục và đào tạoChuẩn nghề nghiệp Tải về
1536/SGDĐT-GDTH22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápVăn bản số: 1536/SGDĐT-GDTH Tải về
48/SGDĐT-GDTH22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp48/SGDĐT-GDTH Kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các trường tiểu học năm học 2018-2019 Tải về
1311/VPUBND-NC21/11/2018Công văn: 1311/VPUBND-NC. Về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo.. Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiThông báo công khai nhu cầu tiếp nhận viên chức năm 2022 Tải về
Thầy Châu Hoàng MinhVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
559/PGDĐT-HC.TC20/8/2018Phòng giáo dụcCông văn 559/PGDĐT-HC.TC. Tổ chức khai giảng Tải về
845/QĐ-SGDĐT19/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 845/QĐ-SGDĐT. Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp Lần thứ XXI năm 2019 Tải về
148/SGDĐT-GDTrH-TXCN17/2/2017UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Tải về
681/UBND-TH16/11/2018 Ủy ban nhân dânCông văn: 681/UBND-TH. V/v thực hiện báo cáo thống kê công tác đào tạo..... Tải về
192/HD-PGDĐT15/8/2018Phòng giáo dụcHướng dẫn: 192/HD-PGDĐT. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học .... Tải về
678/TB-UBND15/11/2018UBND Tháp MườiThông báo: 678/TB-UBND. Về việc dự Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Tải về
544/PGDĐT- HCTC14/8/2018Phòng giào dụcCông văn 544/PGDĐT- HCTC. Giao quản lý điểm lẻ Tải về
182/CV-BHXH10/8/2018BHXHCông văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thu BHYT Tải về
1464/SGDĐT-CNTTTBTV09/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1464/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1457/SGDĐT-CNTTTBTV07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1457/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1254/SGDĐT-KHTC02/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1254/SGDĐT-KHTC. V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện các... Tải về
75/KH-SGDĐT 23/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKế hoạch số: 75/KH-SGDĐT Tải về
215/KL-SGDĐT 22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKết luận số: 215/KL-SGDĐT Tải về
1364/SGDĐT-GDTH 22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1364/SGDĐT-GDTH. Về việc tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học năm 2018 Tải về
1316/VPUBND-NC 21/11/2018Văn Phòng UBND HuyệnCông văn: 1316/VPUBND-NC Tải về